Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

prof. DSW dr hab. Bożena Wojtasik

Profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, doktor habilitowana w zakresie pedagogiki – pedagogiki ogólnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 r. do 2003 r. pełniła funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia.

Kontakt:  bozena.wojtasik@dsw.edu.pl

 

Zakres działalności dydaktycznej:

 - Poradoznawstwo
 - Poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 - Metody i techniki badań pedagogicznych
 - Seminarium monograficzne
 - Seminarium magisterskie
 - Seminarium dyplomowe 

Zakres działalności naukowej:

 - doktor pedagogiki, stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 1992 r. na podstawie dysertacji: Społecznie preferowane modele działalności doradcy zawodu.

 - dr hab. n. hum. w zakresie pedagogiki – pedagogiki ogólnej Stopień nadany w 1998 roku na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: 1/Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa 2/Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne.

Ważniejsze publikacje:

Monografie:

1. Wybór doradcy zawodu przez młodzież, rodziców, nauczycieli, Wrocławska Oficyna Wydawnicza 1993.

2. Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Prace Pedagogiczne XCVIII Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1993, dodruk 1994.

3. Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno - psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.

Książki pod redakcją :

1. Zeszyt Naukowy Z podstaw poradoznawstwa, t. 2, pod red. B.Wojtasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

2. Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, pod red. B.Wojtasik, Wyd. Instytut Technologii i Eksploatacji, Wrocław 2001.

3. Doradca – profesja, pasja, powołanie, pod red. B. Wojtasik i A. Kargulowej, Warszawa 2003.

4. Counsellor – profession, passion, calling pod red. E. Kalinowskiej, A. Kargulowej, B. Wojtasik, Wyd. DSWE TWP, Wrocław 2003.

5. Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, pod red. R. Lepperta, Z. Melosika, B. Wojtasik, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2005.

6. Być doradcą! Doświadczenia i refleksje, pod red. E. Siarkiewicz, B. Wojtasik, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2008.

7. Wieloaspektowość pracy socjalnej, pod red. B. Wojtasik, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2009.

Główne zainteresowania naukowe:


- teoretyczne perspektywy badań nad poradnictwem edukacyjno-zawodowym,
- problematyka całożyciowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz wsparcia społecznego i pracy socjalnej,
- zadania doradcy kariery, jego społeczne funkcje i przemiana roli we współczesnym świecie, pomoc doradcy w refleksyjnym rozwiązywaniu problemów, rozwoju zawodowym, osiąganiu sukcesów życiowych,
- problemy edukacyjno-zawodowe młodzieży i osób dorosłych, związane z poznawaniem siebie, świata pracy, wyborem dróg kształcenia, wyborem zawodu, podnoszeniem kwalifikacji, szukaniem pracy, bezrobociem.

Ponadto:
 - Prowadzi w DSW Naukowe Seminaria Poradoznawcze
 - Prowadzi w DSW Seminaria doktoranckie

Zakres działalności organizacyjnej:

 - Pełniła funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki DSW (2000- 2004)

 - Pełniła funkcję dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW (2005-2008)

-Pełniła funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku (2012-2015)
 - Była kierownikiem naukowym projektu UE praca socjalna,

 - Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 r. do 2003 r. pełniła funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia.